Общи условия за ползване на уеб сайта www.supertoons.bg

 

С използването на уеб сайта www.supertoons.bg, както и на всяко негово меню, секция или подсекция, а така също и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този уеб сайт, посетителите на уеб сайта предоставят тяхното съгласие да бъдат обвързани от настоящите общи условия за ползване на уеб сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.

Обвързването от общите условия е приложимо както към текущата конфигурация на уеб сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции, функционалности и други. ПРО КИДС си запазва правото едностранно да променя общите условия за ползване на уеб сайта и предоставяните чрез него услуги по всяко време, без предварително известие, като променените условия се публикуват на уеб сайта веднага след приемане на решение за влизането им в сила.

В случай, че посетителите на уеб сайта не са съгласни с гореизложеното или не приемат настоящите Общи условия, те могат да не използват уеб сайта www.supertoons.bg и услугите, предоставяни на него. В случай, че те продължат да използват уеб сайта www.supertoons.bg, се приема, че се съгласяват с и приемат настоящите Общи условия.

Въпроси и коментари към администраторите на уеб сайта може да се поставят чрез секцията „Контакти” на началната страница на www.supertoons.bg.

 

 1. ДЕФИНИЦИИ

Използваните по-долу в настоящите общи условия думи и изрази имат следните значения:

1.1. IP Адрес е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютърно устройство, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа;

1.2. Активно поведение означава кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер през www.supertoons.bg отвеждащ потребителя към други интернет страници;

1.3. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница;

1.4. ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни;

1.5. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), атака за отказ на услуга (denial of service attack – DoS), извършване на действия, които могат да бъдат класифицирани като промишлен и индустриален шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се класифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

1.6. Уеб сайт е съвкупност от интернет страници, менюта, секции или подсекции, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра на посетителя при изписване на електронния адрес: www.supertoons.bg;

1.7. Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уеб сайт;

1.8. Интерфейс е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с уеб сайта по достъпен за него начин;

1.9. Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни;

1.10. Информационни материали означава предложения, известия, рекламни и промоционални материали, периодични информационни бюлетини, брошури, статии, новини, анкети, публикации чрез текстови и графични елементи, снимки, и други, които Потребителят може да достъпва при посещение на уеб сайта;

1.11. Общи условия означава настоящите общи условия, както и всички последващи техни изменения, публикувани на интернет страницата: www.supertoons.bg;

1.12. Потребител на Интернет сайта е всяко дееспособно физическо лице, въвело електронния адрес или достигнало до началната интернет страница, под-страници или уеб сайта www.supertoons.bg чрез пренасочване от друг уеб сайт;

1.13. Случайно събитие е непредвидено обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно;

1.14. Уебсайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

1.15. ПРО КИДС означава „ПРО КИДС“ ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201044702, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1712, район „Младост“, бул. „Александър Малинов“ № 57А.

 

 1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

2.1. Настоящите Общи условия уреждат условията и реда за ползване на уеб сайта www.supertoons.bg и предоставяните чрез него услуги и взаимоотношенията между ПРО КИДС, от една страна и Потребителите, от друга.

2.2. Достъпът до услугите, предоставяни на уеб сайта, е възможен само и изключително посредством използване на публично достъпния уеб сайт www.supertoons.bg. Уеб сайтът представлява информационен масив, съдържащ информационни материали както на ПРО КИДС, така и на трети лица. ПРО КИДС не носи никаква отговорност за съдържанието на информационните материали, предоставени от трети лица.

2.3. ПРО КИДС декларира, че уеб сайтът www.supertoons.bg е достъпен за всички Потребители, съгласили се с действащите Общи условия.

2.4. Потребителите по смисъла на настоящите Общи условия са нерегистрирани потребители – тези, които посещават уеб сайта www.supertoons.bg без да извършват регистрация и без да извършват допълнителни действия, свързани с откриване на свой личен акаунт.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРО КИДС

3.1. ПРО КИДС има право да публикува на уеб сайта www.supertoons.bg всякаква текстова, графична и друга информация с цел реклама и информация, както и  съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в областта на продуцирането и разпространението на телевизионна програма, под формата на новини, публикации чрез текстови и графични елементи, предоставяйки я за добросъвестно ползване от страна на потребителите.

3.2. ПРО КИДС се задължава да предприеме необходимите действия така, че съдържанието на уеб сайта www.supertoons.bg да бъде точно и актуално във всеки един момент.

3.3. ПРО КИДС се задължава да обработва личните данни на Потребителите законосъобразно и добросъвестно.

3.4. В случай на осъществени неправомерни действия от страна на Потребителите и/или при поискване от компетентните органи на Република България, ПРО КИДС има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя (в случай, че разполага с такава).

3.5. ПРО КИДС има всички други права и задължения, подробно регламентирани от действащото законодателство и от настоящите Общи условия.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1. Потребителят се задължава да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия.

4.2. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уеб сайта на ПРО КИДС.

4.3. Потребителят е длъжен да подхожда честно и почтено спрямо другите Потребители и е изцяло отговорен за действията или бездействията си при използването на уеб сайта.

4.4. Потребителят няма право да предприема действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на уеб сайта, както и действия, които включват затрудняване на достъпа на други Потребители.

4.5. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава своето изрично, свободно изразено и информирано съгласие за обработване на личните му данни. Личните данни на Потребителите ще бъдат събирани и обработвани от ПРО КИДС съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и Политиката за защита на личните данни, публикувана на уеб сайта www.supertoons.bg.

 

 1. ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

5.1. ПРО КИДС има право да използва IP адресите на Потребителите, събирани по време на интернет връзката им с уеб сайта, за технически цели. Освен това, IP адресите ще бъдат използвани за събиране на обща статистическа демографска информация (напр. относно региона, от който е осъществено свързването) и могат да бъдат използвани за статистически анализ и коригиране на грешки в системата. Данните могат да бъдат свързвани с други данни, предоставяни от Потребителите за целите на предоставяне на услуги на уеб сайта www.supertoons.bg.

5.2. ПРО КИДС декларира, че преминаването през Интернет сайта www.supertoons.bg може да генерира файлове – „бисквитки”, т.е. малки части от текст, които се записват на компютрите на лицата, използващи уеб сайта, и че те правят възможно да се адаптират услугите и съдържанието към техните индивидуални потребности и предпочитания и да се събира обща статистическа информация, свързана с начина, по който уеб сайта www.supertoons.bg се използва. Лице, посещаващо уеб сайта www.supertoons.bg, може да блокира процеса на генериране на файлове – „бисквитки” по всяко време чрез избор на съответна опция в уеб браузъра си. ПРО КИДС декларира, че когато опцията за записване на файлове – „бисквитки” е забранена в уеб браузера, е възможно да възникнат затруднения при използването на Интернет сайта www.supertoons.bg които могат да включват по- бавно от обичайното изпълнение на операции или неизпълнението им, както невъзможност от предоставяне на елементи от информацията налична в сайта. Подробна информация за начина, по който ПРО КИДС събира и използва на „бисквитки“ може да се намери в Политиката за използване на „бисквитки“, представляваща Приложение  към тези Общи условия и съставляваща неразделна част от тях.

 

 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

6.1. Всички материали, включени в съдържанието на уеб сайта, включително настоящите Общи условия, са интелектуална собственост на ПРО КИДС.

6.2. Съдържанието на уеб сайта не може да се копира или репродуцира, освен доколкото не е необходимо конкретен материал да бъде разглеждан онлайн. Всеки Потребител има право да отпечатва цели страници от уеб сайта за своя лична употреба с нетърговска цел при следните условия:

 • нито един документ или свързани с него текст, графики и изображения от уеб сайта да не бъдат изменяни по никакъв начин;
 • нито една графика или изображение от уеб сайта да не бъдат използвани отделно от съответния придружаващ ги текст;
 • авторското право, търговската марка или други декларации на ПРО КИДС да присъстват във всички копия;
 • не се нарушават авторските права на ПРО КИДС или на трети лица, свързани пряко или косвено с публикуваното съдържание на Интернет сайта;
 • не се нарушават разпоредбите на настоящите Общи условия.

6.3. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, публикувани на уеб сайта www.supertoons.bg са собственост на ПРО КИДС или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от изричен текст, указващ неговата интелектуална собственост.

6.4. Потребителите не могат да копират, прехвърлят, модифицират или да правят други изменения; да използват, свързват с, излагат, включват каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този на ПРО КИДС, включително всякакво съдържание от уеб сайта, премахвайки изображения, марки, текст, модифициране или излагане на съдържание, без изричното писмено съгласие на ПРО КИДС.

6.5. Всяко използване на съдържанието на уеб сайта за други цели, освен изрично упоменатите в тези Общи условия или в друг документ, който ги придружава, е забранено.

6.6. За всяко нарушение на интелектуалната собственост, която е обект на закрила съгласно настоящия раздел VI, включително, но не само настоящите Общи условия, ПРО КИДС има право да търси отговорност на нарушителя за реално претърпени вреди и/или пропуснати ползи по съответния законов ред.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИИ

7.1. Потребителят носи отговорност за всички вреди, които е причинил на ПРО КИДС в резултат на предоставена от него непълна, неточна или невярна информация.

7.2. Чрез използването на уеб сайта www.supertoons.bg в т.ч. неговото съдържание или предоставяните чрез него услуги Потребителят носи отговорност за всички неправомерни последствия, настъпили от това използване. Потребителят носи отговорност за всякакви имуществени, неимуществени или вреди от всякакъв друг характер, причинени на уеб сайта www.supertoons.bg по отношение на неговото съдържание или предоставяните чрез него услуги, пред ПРО КИДС или трето лице. с което ПРО КИДС има сключен договор.

7.3. ПРО КИДС и неговите ръководители, служители или представители се освобождават от всякакво задължение и отговорност за всякакви загуби или щети, понесени от Потребителя или други лица (включително всякакви преки, непреки, наказателни или косвени загуби или щети, пропуснати приходи, печалби, нарушена репутация, загуба на данни, поръчки, използване на парични средства, както и загуби или щети, възникнали или свързани по някакъв начин с прекъсване на дейността, било по силата на предявен иск за небрежност, по силата на договор или по друг начин), в някаква връзка с използването на уеб сайта или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на уеб сайта, или във връзка с типа на представеното съдържание на уеб сайта; грешки или пропуски в съдържанието; други уеб сайтове, свързани с уеб сайта, или материалите на такива уеб сайтове, включително загуби или щети поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на Потребителя поради предприети действия и достъп до, използване или разглеждане на уеб сайта, или изтеглянето от страна на Потребителя на материали от уеб сайта или други уеб сайтове, свързани с уеб сайта.

7.4. ПРО КИДС не носи отговорност за причинени на Потребителя вреди, в т.ч. за неспазване на сроковете, упоменати в тези или други Общи условия, публикувани на уеб сайта www.supertoons.bg, когато последните са обусловени от повреди и/или сривове.

7.5. Ръководителите, служителите или представителите на ПРО КИДС не носят отговорност относно щети, настъпили в резултат на, но не ограничително, специални оферти, рекламни промоции или друг тип връзки, които могат да бъдат осъществени между Потребителите и някое от лицата, които директно или индиректно рекламират на уеб сайта на ПРО КИДС.

7.6. ПРО КИДС не носи отговорност в случай, че Потребителят бъде подведен от трети лица. които се представят за представители на интересите на ПРО КИДС и предлагат услуги от името на ПРО КИДС, без да са изрично писмено оторизирани за това.

7.7. ПРО КИДС не носи отговорност за допуснати технически грешки или неточности в съдържанието на уеб сайта.

7.8. Всеки Потребител, който прецени или счита, че съдържанието на уеб сайта накърнява авторско право или друго сродно такова, може да се свърже с ПРО КИДС чрез попълване на формата за контакти в секцията „Контакти” на началната страница на www.supertoons.bg.

 

 1. УВЕДОМЛЕНИЯ

8.1. Всички уведомления и изявления, в т.ч. търговски съобщения, до Потребителя се адресират до адреса на електронната поща, посочен от него при попълване на формата за контакти в секцията „Контакти” на началната страница на www.supertoons.bg.

8.2. Всички съобщения и изявления, в т.ч. търговски съобщения, адресирани от която и да е от страните на посочените в www.supertoons.bg адреси, в т.ч. електронни, се считат за получени и приети от другата страна след изтичане на 3 (три) дни от тяхното изпращане.

8.3. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на уеб сайта, Потребителят позволява на ПРО КИДС да използва данните му за обратна връзка посредством наличните начини, включително и по електронен път. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава ПРО КИДС да осъществи обратна връзка с Потребителя.

 

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящите Общи условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство.

9.2. Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби на Общите условия.

9.3. Възникналите спорове между страните произтичащи от или във връзка с ползването на уеб сайта на ПРО КИДС, с изключение на тези, по които двете страни постигнат съгласие, ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния български съд.

9.4. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, или за всеки конкретен случай със специални условия. Изменените или новоприети Общи условия се публикуват на уеб сайта на ПРО КИДС и влизат в сила незабавно.