ПОЛИТИКА

за защита на личните данни при разглеждането на уеб сайта на Super Toons

(„Про Кидс“ ООД)

С развитието на съвременните бизнес модели на информационното общество, както и при наличието на множество изисквания и предизвикателства на информационната среда, „Про Кидс“ ООД утвърждава ясна и законосъобразна политика за обработка и защита на личните данни на физическите лица. Дружеството прилага строги правила в съответствие с европейските и национални законови разпоредби (GDPR) и принципите на бизнес етиката.

В настоящия документ се съдържа Политиката за защита на личните данни на потребителите на уеб сайта на supertoons.bg („Политиката”) и той е неразделна част от Общите условия за ползване на уеб сайта („Условията за ползване“). В случай, че не сте съгласни с Условията за ползване или с тази Политика, моля не използвайте уеб сайта.

При обработването на лични данни „Про Кидс“ ООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламента“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни („Обработването”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

 1. Обща информация – Основни дефиниции

а) „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

б) „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

в) „ограничаване на обработването“ означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;

г) „профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

д) „регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;

е) „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;

ж) „обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

з) „съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

и) “услуги на информационното общество” са такива услуги, включително предоставяне на търговски съобщения, които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на информацията;

й) “посетител на сайтовете, електронни и мобилни приложения” е лице, което използва електронни информационни портали и сайтове единствено и само с цел информация и не ползва услуги на информационното общество.

к) „електронно изявление“ е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията.

л) „титуляр на електронното изявление“ е лицето, от името на което е извършено електронното изявление.

 1. Принципи за обработка на лични данни

В рамките на обработването на информацията за посетителите на уебсайта supertoons.bg, „Про Кидс“ ООД стриктно съблюдава за:

 • Спазване на европейските и национални законови разпоредби за защита на личните данни на физическите лица;
 • Осигуряване на пълна, надеждна и обществено достъпна информация за политиката на дружеството по отношение на защитата на обработваните лични данни и прилаганите процедури за нейното успешно изпълнение;
 • Актуализация на личните данни на физическите лица при необходимост и/или в изпълнение на конкретно търговско-правно задължение, в т.ч. изтриване или коригиране на неточни лични данни;
 • Спазване на правата на лицата за защита на техните лични данни в съответствие с европейските и национални разпоредби при изпълнение на търговско-правните директиви.

Условия за защита на лични данни – Защитата на личните данни на лицата, посещаващи уебсайта, не подлежи на компромис по отношение на спазването на правилата за защита на личните данни. В тази връзка при комплексното събиране на лични данни „Про Кидс“ ООД използва съвременни технологии и организационни практики за защита на корпоративна и класифицирана информация.

 1. Права на физическите лица, чиито лични данни се виждат в уебсайта Supertoons:

а) Право на информация – посетителят на уебсайта има право да бъде осведомен за мерките за защита и други особености при виждането на предоставената от него лична информация от страна на „Про Кидс“ ООД.

б) Право на корекция – посетителят на уебсайта има право на корекция и актуализация на предоставените лични данни, при условие, че същите не предполагат извършване на измама и/ или не действат в ущърб на „Про Кидс“ ООД, в качеството му на собственик на уебсайта на supertoons.bg.

в) Право на изтриване – посетителят на уебсайта има право да поиска изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, в случай че:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и е изтекъл периодът на тяхното законосъобразно съхранение;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

г) Право на ограничаване на виждането – посетителят на уебсайта има право да поиска ограничаване на виждането на неговите лични данни при условие, че:

 • точността на личните данни се оспорва от заявителя на данните, за срок, който позволява на уебсайта да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но заявителят на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им.
 1. Полезна информация

Настоящата политика за защита на личните данни на „Про Кидс“ ООД е разработена в съответствие с европейските и национални законови разпоредби за защита на личните данни. Тя е фокусирана върху същността и характеристиките на виждането на лични данни на посетителите на уебсайта на supertoons.bg, без необходимост от идентификация.

„Про Кидс“ ООД

ЕИК 201044702

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 3“, бул. „Александър Малинов“ № 57А

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Младост 3“, бул. „Александър Малинов“ № 57А, телефон за контакти: + 359 2 48 37 610.

E-mail: office@supertoons.bg